Algemene voorwaarden

Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met Van Oers Trading gesloten overeenkomsten.
  2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
  3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
  5. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van Van Oers Trading worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, ongeacht of Van Oers Trading deze uitdrukkelijk heeft uitgesloten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Van Oers Trading is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Oers Trading in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
  6. Van Oers Trading heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen en dergelijke. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door opdrachtgevers bij Van Oers Trading geplaatste orders of aan Van Oers Trading gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.
  2. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Oers Trading wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  3. Van Oers Trading heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan per deellevering telkens de opdrachtgeverafzonderlijk te factureren. Iedere deellevering geldt als een afzonderlijke levering in de zin van deze voorwaarden.
  4. De orderbevestiging bevat alle informatie terzake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen drie werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd hierop later terug te komen, bijvoorbeeld door terzake van de levering een reclame als bedoeld in artikel "Garanties, reclames en retouren" in te dienen.
  5. De opdrachtgever is verplicht - indien de levering buiten Nederland dient plaats te vinden - in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Van Oers Trading, schriftelijk aan Van Oers Trading bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Van Oers Trading kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
  6. In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomstenvoorkomende evidente verschrijvingen binden Van Oers Trading niet: Van Oers Trading is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

 

Afbeeldingen, maten, gewichten, technische gegevens e.d.

  1. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en beschrijvingen in zowel van Van Oers Trading als van derden afkomstige offertes, brochures, tekeningen, e.d. zijn vrijblijvend en zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden Van Oers Trading niet. Wijzigingen blijven voorbehouden.
  2. Alle door Van Oers Trading verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Van Oers Trading te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.
  3. Tekeningen en andere bescheiden, tot een aanbieding of offerte behorend, dienen op verzoek van Van Oers Trading en steeds indien de opdracht niet wordt verstrekt, direct aan Van Oers Trading te worden geretourneerd. Indien de bescheiden, na definitieve beslissing van onthouding van de opdracht, niet binnen tien dagen daarop volgend zijn geretourneerd aan Van Oers Trading, komen alle daaruit voortvloeiende schaden en kosten ten laste van de opdrachtgever.
  4. Bij opdrachten tot vervaardiging van delen volgens monster of tekeningen wordt een speling van +/- 5 % van het aantal stuks voorbehouden. Voor aanvang van een serieproductie wordt naar wens bij deze opdrachten een tekening ter goedkeuring voorgelegd.

 

Prijzen

  1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d..
  2. Indien na de datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen of andere prijsbepalende factoren een verhoging van 2% of meer mochten ondergaan, of indien door wijziging van een of meer van deze factoren de marges van Van Oers Trading een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is Van Oers Trading gerechtigd haar prijs aan te passen, zulks totdat levering aan de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
  3. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de opdrachtgever gerechtigd door een aldus luidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen drie werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij terzake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.
  4. Indien Van Oers Trading voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Van Oers Trading gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de opdrachtgever.
  5. De door Van Oers Trading genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.
  6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van aan de af te leveren producten verbonden transport, montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.
  7. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van producten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De door Van Oers Trading terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.

 

Zekerheidstelling en voorschotten

  1. Van Oers Trading is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevatte uitvoering, te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij terzake van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot maximaal het voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel -naar keuze van Van Oers Trading - dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de opdrachtgever verschuldigd.
  2. Indien de opdrachtgever weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidsstelling op verzoek af te geven, is Van Oers Trading gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd het recht van Van Oers Trading op vergoeding van schade die ten gevolge van de ontbinding door Van Oers Trading wordt gelede

 

Wijzigingen in order of annulering van de order

  1. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Van Oers Trading. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  2. Bij annulering is de opdrachtgever gehouden aan Van Oers Trading alle reeds met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten van voorbereiding, tekeningen, opslag, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling, groot 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van Van Oers Trading op vergoeding van de volledige schadedoor de annulering veroorzaakt.
  3. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Van Oers Trading ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een maatwijziging dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan Van Oers Trading mede te delen.
  4. Verandering of annulering van een order is niet toegestaan ten aanzien van op maat te maken producten, noch ten aanzien van producten welke reeds ter levering zijn verzonden. 6.5 Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  5. Het wijzigen van een reeds verstrekte order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel "Levering" van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.

 

Uitbesteding aan derden

  1. Van Oers Trading is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
  2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten dan wel onderdelen van producten is Van Oers Trading jegens de opdrachtgever slechts als doorleverancier te beschouwen en is Van Oers Trading niet gehouden jegens de opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens Van Oers Trading instaat.
  3. Op verzoek zal Van Oers Trading de opdrachtgever aangaande zijn (juridische)positie richting de in de voorgaande zin bedoelde derde, in het bijzonder betreffende schadeaanspraken jegens en vergoedingsplichten van die derde, nader informeren. Bij een eventuele schadeclaim zal Van Oers Trading zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn bemiddelen tussen de derde en de opdrachtgever.

 

Levering

  1. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Van Oers Trading voldoet aan haar afleveringsverplichting. Mede met het oog op het in artikel "Eigendomsvoorbehoud" bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.
  2. Indien een levertijd is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door Van Oers Trading, conform het bepaalde in artikel "aanbiedingen en overeenkomsten" van deze voorwaarden, de orderbevestiging wordt ontvangen. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, dan wel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van Van Oers Trading zijn, dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Van Oers Trading een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
  3. De door Van Oers Trading opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden derhalve slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schade vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Oers Trading, fouten van haar personeelsleden of door Van Oers Trading ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
  4. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van Van Oers Trading of toeleveranciers van Van Oers Trading hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft bedragen.
  5. Uitstel van levering op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Van Oers Trading. Uit een uitstel eventueel voor Van Oers Trading voortvloeiende kosten en verliezen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De door Van Oers Trading terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.
  6. In ieder geval is de opdrachtgever - indien hij meent dat Van Oers Trading de levertijd heeft overschreden- gehouden Van Oers Trading schriftelijk in gebreke te stellen en Van Oers Trading alsnog een additionele levertijd toe te staan van veertien dagen.
  7. Indien de levertijd met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd een order met betrekking tot standaard producten te annuleren, zonder dat aan de annuleringkosten verbonden zijn. Bij levertijdoverschrijding is annulering van ten behoeve van de opdrachtgever speciaal bestelde producten, aan te passen producten en op maat te maken producten nimmer mogelijk.
  8. Ten aanzien van schade, door de opdrachtgever geleden ten gevolge van overschrijding van de levertijd, geldt onverkort, naast het hierboven bepaalde, hetgeen is bepaald in artikel 17 van deze voorwaarden.
  9. Plaats van levering is de in de orderbevestiging genoemde plaats. Vervoer naar deze plaats geschiedt met eigen vervoermiddelen van Van Oers Trading en/of vervoermiddelen van derden, en wel op kosten van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering ter plaatse komen de producten voorrekening en risico van de opdrachtgever.
  10. Is geen plaats van levering genoemd of franco levering overeengekomen, geschieden de leveringen ‘af magazijn’, waarmee wordt bedoeld de plaats van waaruit door of namens Van Oers Trading wordt geleverd, exclusief verpakking en op risico van de opdrachtgever.
  11. Bij bestellingen en/of zendingen die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt de clausule 'ex-works’ ('af magazijn'), als bedoeld in de Incoterms 2010, hetgeen betekent dat de producten voor de opdrachtgever conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de levering is gemaakt.
  12. Bij verandering van de plaats van levering, is de opdrachtgever verplicht minimaal 10 dagen voor levering, Van Oers Trading daarvan schriftelijk mededeling te doen onder volledige opgave van de plaats van levering.
  13. Indien geen voorschriften voor de verzending worden gegeven, vindt deze plaats naar beste vermogen zonder verantwoordelijkheid voorde gunstigste bevrachting. Bij vermissing, verwisseling en/of beschadiging tijdens het transport bestaat geen verplichting tot vervangende levering, noch tot enigerlei (schade-) vergoeding voorwinstderving, ontstane kosten voor het demonteren, monteren, bewerken of repareren van beschadigde delen, noch tot terugname van de geleverde artikelen.
  14. Alle door Van Oers Trading te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de hiervoor omschreven op de opdrachtgever rustende verplichtingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Verpakking en emballage

  1. De verpakking van te leveren producten is afgestemd op verzending onder normale omstandigheden. Extra kosten, door hogere of andere verpakkingseisen door de opdrachtgever, komen voorrekening van de opdrachtgever. De door Van Oers Trading terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever.
  2. Pallets blijven eigendom van Van Oers Trading. Indien deze niet binnen twee weken na levering in goede staat, franco, worden geretourneerd, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht.

 

Opschorting en ontbinding

  1. In het geval de opdrachtgever: a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit de betrokken overeenkomst of enige andere met Van Oers Trading gesloten overeenkomst voortvloeit, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen ten gevolge van artikel "Zekerheidstelling en voorschotten"; b. getroffen wordt door een beslag op zijn producten; c. zelf het faillissement van de onderneming aanvraagt, of het faillissement door een derde wordt aangevraagd; d. surseance van betaling aanvraagt; e. de onderneming stil legt of liquideert; f. onder bewind en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse variant wordt gesteld; g. buiten medeweten van Van Oers Trading enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim te zijn en is Van Oers Trading gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of naar keuze van Van Oers Trading- de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, zulks zonder dat Van Oers Trading tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden is, alles onverminderd de verder aan Van Oers Trading toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door Van Oers Trading geleverde producten, waarvoor het hieronder onder artikel "Eigendomsvoorbehoud" nader te bespreken eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
  2. 10.2 In alle gevallen als in lid 1 genoemd, zijn alle vorderingen die Van Oers Trading op de opdrachtgever heeft en/of verkrijgt, direct opeisbaar.

 

Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde producten gaan eerst in eigendom over op de opdrachtgever indien de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen aangaande de overeengekomen tegenprestatie en/of koopprijs jegens Van Oers Trading, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten terzake van de levering van producten, alsmede terzake van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten.
  2. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de opdrachtgever van de hiervoor bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten eigendom van Van Oers Trading. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te verkopen of te be-/verwerken tenzij Van Oers Trading hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De opdrachtgever is daarenboven niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te (huur)verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder schriftelijke toestemming van Van Oers Trading.
  3. Terzake van natrekking (artikel 5:14 BW) en vermenging (artikel 5:15 BW) verplicht de opdrachtgever zich reeds nu voor alsdan er toe ten aanzien van door Van Oers Trading geleverde producten waarbij sprake kan zijn van natrekking respectievelijk vermenging, ten aanzien van de toepasselijkheid van vermelde wetsbepalingen, de door Van Oers Trading geleverde producten aan te merken als hoofdzaak in de zin van de wet, zodat een zaak ten gevolge van de natrekking of vermenging in totaliteit eigendom van Van Oers Trading wordt tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan.
  4. De opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde producten op eerste verzoek aan Van Oers Trading te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, evenals indien sprake is van een ontbinding als bedoeld in artikel 10 desverlangd direct aan Van Oers Trading af te geven.
  5. De opdrachtgever wordt tevens geacht Van Oers Trading reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door Van Oers Trading betreden van al zijn bedrijfsterreinen en –gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in het vorige lid bepaalde de producten mee te nemen.
  6. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt mits de producten zich in goede staat bevinden, en/of anderszins voor Van Oers Trading bruikbaar zijn- de opdrachtgever gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen marktwaarde ten tijde van de terugneming, onverminderd het recht van Van Oers Trading met deze creditering te verrekenen alle op de opdrachtgeverrustende financiële verplichtingen (waaronder schadevergoeding)jegens Van Oers Trading, met inachtneming van hetgeen in artikel "Betaling" is bepaald ten aanzien van de toerekening van betalingen.
  7. De opdrachtgever is verplicht de in dit artikel bedoelde producten te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op producten van derden.
  8. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in het voorgaande lid bedoeld, voor zover betrekking hebbende op dein dit artikel bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten.

 

Betaling

  1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, dient betaling steeds vooruit te geschieden, of onder rembours, op een door Van Oers Trading aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. Betalingen dienen te geschieden ten kantore van Van Oers Trading dan wel op een door Van Oers Trading aan te wijzen bankrekening.
  3. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Van Oers Trading, noch is de opdrachtgever ten nadelen van Van Oers Trading bevoegd beslag onder zich zelf te leggen.
  4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, een en ander onverminderd de verder aan Van Oers Trading toekomende rechten.
  5. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, waaronder die als bedoeld in artikel "Kosten", vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
  6. In geval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Van Oers Trading bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Kosten

  1. De opdrachtgever is aan Van Oers Trading buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Van Oers Trading moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen.
  2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin Van Oers Trading zich terzake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan Van Oers Trading toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
  3. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken bedragende buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, respectievelijk van het bedrag waarvoor Van Oers Trading de opdrachtgever aanspreekt, dan wel de opdrachtgever Van Oers Trading aanspreekt, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

 

Terughoudingsrecht

  1. Van Oers Trading is bevoegd de verplichting tot afgifte van producten die onderhaar berusten in het kader van de betrokken rechtsverhouding, of anderszins in het kader van een regelmatig contact onder Van Oers Trading verblijvend, op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van door Van Oers Trading geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

 

Garantie, reclames en retouren

  1. Van Oers Trading staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. De producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Voor producten die Van Oers Trading niet zelf maakt, wordt door Van Oers Trading geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal Van Oers Trading de opdrachtgever terzake van deze garantie nader informeren.
  2. Indien de door Van Oers Trading geleverde producten ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit blijken, is Van Oers Trading slechts gehouden tot herstel van deze producten of vervanging door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten.
  3. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is Van Oers Trading nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door Van Oers Trading vervangen producten.
  4. De opdrachtgever heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van Oers Trading heeft voldaan.
  5. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen.
  6. De opdrachtgever is gehouden de geleverde producten direct te controleren aan de hand van de door Van Oers Trading verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het geleverde ten aanzien van de orderbevestiging.
  7. Ter nadere uitwerking van het in lid 1 bepaalde kunnen aangaande zichtbare gebreken dan wel gebreken betreffende hoeveelheden, maten en afwerkingen reclames slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen drie dagen na levering van de producten aan Van Oers Trading hetzij telefonisch (gevolgd door schriftelijke bevestiging), hetzij per telefax bekend worden gemaakt.
  8. De opdrachtgever die de geleverde producten niet binnen drie dagen na ontvangst op deugdelijkheid dan wel geleverde hoeveelheden, maten en afwerking heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
  9. Met inachtneming van het bepaalde in lid 15 kan de opdrachtgever reclames ten gevolge van verborgen gebreken schriftelijk indienen binnen 8 dagen na ontdekking. 15.10. Reclames geven de opdrachtgever geen recht betaling van de factuur aangaande de levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen, op te schorten.
  10. Van Oers Trading is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.
  11. Evenmin kan Van Oers Trading terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door Van Oers Trading geleverde producten dan wel indien door Van Oers Trading geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de opdrachtgever door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
  12. Geleverde en door de opdrachtgever conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nimmer teruggenomen.
  13. Uitsluitend standaard voorraadproducten die nog niet conform deze bepaling zijn geaccepteerd, kunnen binnen drie dagen na levering, na overleg met Van Oers Trading, aan Van Oers Trading op kosten van de opdrachtgever worden geretourneerd, mits onbeschadigd in de originele verpakking. Speciaal ten behoeve van de opdrachtgever bestelde, aangepaste of op maatgemaakte producten kunnen nimmer worden geretourneerd.
  14. Alleen bij ontvangst en controle van een volledig en onbeschadigd product, wordt in geval van retouren de opdrachtgever voor 100% van terzake de betrokken producten gefactureerde prijs gecrediteerd.
  15. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de levering waarin de producten terzake waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken, zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Overmacht

  1. Storing in het bedrijf van Van Oers Trading ten gevolge van overmacht (als zodanig zal in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of halffabricaten aan Van Oers Trading door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in Van Oers Trading bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Van Oers Trading is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haarleveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Van Oers Trading zal de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.
  2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Van Oers Trading als de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indiende overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Van Oers Trading noch door de opdrachtgever kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

  1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door Van Oers Trading aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 15, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de opdrachtgever uitgesloten.
  2. Van Oers Trading is jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen. Van Oers Trading is jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt alsook schade van welke aard verder ook, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Van Oers Trading, haar personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
  3. Van Oers Trading is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voorschade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook als veroorzaakt door de door Van Oers Trading aan de opdrachtgever (door)geleverde producten. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.
  4. De opdrachtgever is gehouden om als deskundige met de door Van Oers Trading te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
  5. Van Oers Trading erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Van Oers Trading veroorzaakt, tenzij er aan de zijde van Van Oers Trading sprake is van opzet of grove schuld.
  6. Op verzoek is Van Oers Trading bereid de opdrachtgever gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de opdrachtgever Van Oers Trading uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezenplaats op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.
  7. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 6 bedoeld advies dan wel op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerde montage- of reparatiewerkzaamheden geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door Van Oers Trading verstrekt advies of verrichte montage of reparatie, gelezen dient te worden: 'Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid'.
  8. De opdrachtgever stelt Van Oers Trading schadeloos terzake van alle schadeals door Van Oers Trading geleden ten gevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de opdrachtgever hier onder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge vandoor Van Oers Trading (door)geleverd producten veroorzaakt, hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door Van Oers Trading van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of te hanteren werkwijze(n) en dergelijke.
  9. Voor zover Van Oers Trading wordt aangesproken door derden als in lid 8 bedoeld, vergoedt de opdrachtgever Van Oers Trading volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die Van Oers Trading moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van Van Oers Trading de werkelijk door Van Oers Trading gemaakte kosten van rechtsbijstand op de opdrachtgever te verhalen.
  10. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Van Oers Trading jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de opdrachtgever bedongen prijs aangaande de levering van de producten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen.
  11. In alle gevallen waarin de opdrachtgever uit hoofde van deze bepaling gehouden is Van Oers Trading schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van Van Oers Trading gehoor te geven aan haaroproep Van Oers Trading in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
  12. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.

 

Afstand van recht op ontbinding

  1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in artikel 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Van Oers Trading, tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel "Overmacht" van deze voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

  1. De opdrachtgever verklaart zich door het verstrekken van de order onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door Van Oers Trading in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte of gebruikte berekeningen, modellen, tekeningen, beschrijvingen, schetsen en schema's, bij Van Oers Trading blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke werken door of namens de opdrachtgever. Worden dergelijke werken aan de opdrachtgever ter hand gesteld dan is hij tot uitdrukkelijke geheimhouding gehouden en niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Van Oers Trading deze werken aan derden ter hand te stellen en/of te verveelvoudigen.
  2. Opdrachtgevers die producten van Van Oers Trading op eigen naam en voor eigen of vreemde rekening beroepshalve wederverkopen, zijn welgerechtigd de hiervoor bedoelde bescheiden aan haar afnemers ter hand te stellen.
  3. De opdrachtgever verklaart zich door het verstrekken van de orderonvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Van Oers Trading te leveren producten, bij Van Oers Trading (komen te) berusten.
  4. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Van Oers Trading geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.
  2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Van Oers Trading gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.