Retourzendingen

 1. Producten die niet aan uw verwachtingen voldoen of indien u een verkeerd product heeft besteld of ontvangen, kunnen binnen 7 werkdagen in de originele verpakking en ongebruikt retour gezonden worden.
 2. Voordat u een product retour kunt zenden dient u eerst contact op te nemen per telefoon of per E-mail met Van Oers Trading om de retourinstructies op te vragen.
 3. De kosten van retour komen voor rekening van de koper.
 4. Bij onvolledige, beschadigde, vervuilde of gebruikte goederen behouden wij ons het recht voor, geen of slechts een deel van de aankoopprijs van de retour ontvangen artikelen terug te betalen.
 5. Speciaal op maat gemaakte producten of producten uitgerust met opties worden niet retour genomen. Voldoet een retourzending aan de voorwaarden dan stort Van Oers Trading het aankoopbedrag binnen 14 dagen op uw bankrekening. Verzendkosten worden niet vergoed.

 

Verkoop op afstand

 1. De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand, indien de koper een consument is. De overige bepalingen in onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop op afstand, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten wordt.
 2. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 3.  Het aanbod zal een zichttermijn van 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.
 4. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn (op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten) zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 6. De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 7. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de koper inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 8. Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 6 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.
 9. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 10. Behoudens het bepaalde in lid 8, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of, tenzij de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 11. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de gebruiker en koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kostenloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.
 13. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de gebruiker houden.
  De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 14. Als plaats van levering geldt het woonadres van de koper dat het laatst aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 15. De door de koper verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de goederen te worden voldaan.
 16. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.